Miejskie wsparcie: Dzierżawa nieruchomości

Krakow PL logo

Miejskie wsparcie: Dzierżawa nieruchomości
Fot.

 

AKTUALIZACJA

Kraków wspiera Twoją firmę poprzez:

1. zastosowanie ulgi w zapłacie czynszu dzierżawnego z uwagi na ograniczony ruch turystyczny;

2. odroczenie terminu płatności, umorzenie bądź rozłożenie na raty należności.

Działania dotyczą:

organizacji punktów handlowych i usługowych (w tym okazjonalnych), organizacji ogródków gastronomicznych, umieszczania tablic (w tym szyldów) i urządzeń reklamowych, umieszczania tymczasowych obiektów oraz markiz, realizacji działań związanych z inwestycjami o charakterze budowlanym i remontowo-budowlanymi oraz pracami archeologicznymi, geologicznymi itp., organizacji imprez i innych wydarzeń; organizacji okazjonalnych punktów handlowych i usługowych.

Czy już można składać wnioski o pomoc: 

TAK

Jak się starać o wsparcie:

W zakresie nieruchomości dzierżawionych od Wydziału Skarbu Miasta - należy zwrócić się z indywidualnym wnioskiem o zastosowanie ulgi w zapłacie czynszu dzierżawnego z uwagi na ograniczony ruch turystyczny. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne; 

Na terenach zarządzanych przez ZDMK - należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem wraz z oświadczeniem zawierającym datę zaprzestania działalności gospodarczej, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 oraz zobowiązaniem do przedstawienia Zarządowi Dróg Miasta Krakowa pisemnej informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, o ile nastąpi to przed datą określoną w ust. 3.

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Wydział Skarbu Miasta - GS

ul. Kasprowicza 29 

31-523 Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa - ZDMK

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Wydział Spraw Administracyjnych - SA

al. Powstania Warszawskiego 10

31-541 Kraków

sekretariat tel.: 12-616-9320

Pełna informacja o wsparciu:

Obniżka czynszów ZDMK -

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji rozpatruje wnioski o obniżenie czynszu dzierżawczego w oparciu o art. 700 kodeksu cywilnego: "Obniżenie czynszu z powodu okoliczności. Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy."

Wnioski należy składać w ZDMK

ul. Centralna 53

31-586 Kraków

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2929/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań mających na celu wsparcie podmiotów funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi epidemii COVID-19 w Polsce, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Spraw Administracyjnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1721/2020 z dnia 23 lipca 2020 zmieniające zarządzenie Nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości (z późn. zm.)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1238/2020 z dnia 27.05.2020 zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 771/2020 z dnia 26.03.2020 zmieniające zarządzenie nr 226/2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 226/2020 z dnia 29.01.2020 w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie