Miejskie Wsparcie: Należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym

Krakow PL logo

Miejskie Wsparcie: Należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym
Fot.

AKTUALIZACJA

Kraków wspiera przedsiębiorców poprzez:

  1. rozłożenie należności na raty;
  2. odroczenie terminu płatności;
  3. umorzenie należności.

Czy już można składać wnioski o pomoc:

TAK

Jak się starać o wsparcie:

Należy złożyć wniosek z określeniem o jaki rodzaj wsparcia zobowiązany wnioskuje (np. raty, odroczenie, umorzenie) wraz z dokumentacją określoną w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XCVIII/2557/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Wsparcie NIE DOTYCZY należności powstałych z tytułu zapłaty przez Gminę Miejską Kraków odszkodowania na rzecz właściciela lokalu za niedostarczenie lokalu socjalnego lub niewskazanie pomieszczenia tymczasowego, naliczonych po dniu 31.12.2012 r. w zakresie, których właściwy jest Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa - ML

UWAGA

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie ulgi stanowiącej pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”, zobowiązani są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

1) pisemnego wniosku o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 12 do procedury),

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (załącznik nr 13 do procedury).

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji - EW

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych

Al. Powstania Warszawskiego 10

31-541 Kraków

Pełna informacja o wsparciu:

procedura EW-1: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=EW-1  

UCHWAŁA NR XLIV/1159/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała nr XXXIX/992/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D24893%26typ%3Du

UCHWAŁA NR XL/1031/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie