Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2021

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2021
Fot. biznes.krakow.pl

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1552/2021 z dnia 9 czerwca 2021 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pn. „Wsparcie krakowskich przedsiębiorców w dostosowaniu ich działalności gospodarczej do wyzwań pandemii” w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz naboru na członków komisji konkursowej

Tytuł zadania publicznego: „Wsparcie krakowskich przedsiębiorców w dostosowaniu ich działalności gospodarczej do wyzwań pandemii”

Komórka realizująca: Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 80 000 zł

Termin realizacji zadania: 1 września – 31 grudnia 2021 r.

Miejsce realizacji zadania: Kraków

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 180/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2021r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136612

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 5 lipca o godz. 15:30. Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy wysłać pocztą czy kurierem wyłącznie do siedziby Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, I piętro, pokój nr 20 (sekretariat Wydziału).

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert.

Pełna treść ogłoszenia ze wszystkimi załącznikami

W dniu 17.06.2021 informacje na temat konkursu będzie można uzyskać online: https://meet.google.com/fmg-trht-bzt

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także