Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pominięciem otwartego konkursu ofert (2020 r.)

Składanie ofert będzie możliwe tylko osobiście. Przyjmowanie ofert rozpocznie się od dnia 4 czerwca 2020r. (czwartek), od godziny 8:00 w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10 (parter). W wyznaczonym miejscu będzie można złożyć ofertę i otrzymać potwierdzenie jej złożenia.

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pominięciem otwartego konkursu ofert (2020 r.)
Fot. biznes.krakow.pl

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.), zwanej dalej ustawą na  wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ważne!

Oferty będą przyjmowane jedynie na papierze, dlatego obowiązujące środki bezpieczeństwa podczas składania formularzy to:

Formularz składa jedna osoba, ubrana w maseczkę (bądź ma zasłonięte usta i nos) oraz rękawiczki jednorazowe.

Formularz składany jest jedynie w wyznaczonym miejscu na parterze budynku przy ul. Brackiej 10 (oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub w innych niż opisane w niniejszym ogłoszeniu formach, nie będą brane pod uwagę).

Jeżeli wystąpi potrzeba ustawienia się w kolejce, to powinna się ona znajdować na zewnątrz budynku (w środku nie ma miejsca), odstęp między kolejnymi osobami musi wynosić min. dwa metry. Poszczególni oferenci będą zapraszani do złożenia wniosku pojedynczo, według kolejności przybycia.

Na pierwszej stronie wniosku odnotowane zostaną data oraz godzina jego złożenia, co potwierdzone zostanie pieczęcią wpływu.

Wnioskodawca otrzyma dokument potwierdzający złożenie oferty zawierający informacje o dacie oraz godzinie jej złożenia.

Więcej informacji, w tym instrukcja wypełniania wniosku

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także