Centra Transferu technologii - oferty

Poniżej przedstawiamy oferty krakowskich Centr Transferu Technologii.
Przede wszystkim są to oferty technologiczne, adresowane tak do naukowców, jak i do przedsiębiorców. Znajdują się tu jednak także oferty związane z instrumentami wsparcia oraz innymi działaniami związanymi z pomocą innowacyjnym przedsiębiorcom i naukowcom.

Centrum Transferu Technologii AGH

Sekretariat:

Tel. +48 12 617 32 85

Tel. +48 12 423 35 62

e-mail: ctt@agh.edu.pl

Więcej...


Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska jest jednostką Politechniki Krakowskiej. Od początku działalności (1997 rok) CTT PK wspiera innowacyjność Małopolski poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizujemy krajowe i międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw.

CTT PK
Warszawska 24
31-155 Kraków
telefon: 12 628 28 45
E-mail: sekretariat@transfer.edu.pl

 • Asystowanie w kontaktach naukowiec – przedsiębiorca
 • Oferta technologiczna PK dla przemysłu
 • Poszukiwanie partnerów do wykonania badań laboratoryjnych i ekspertyz
 • Badanie potencjału komercyjnego technologii
 • Wyszukiwanie partnerów do współpracy technologicznej
 • Innowacje w firmie


Opinie o innowacyjności
Opinia jest wymagana:

 • przy ubieganiu się o niektóre dotacje ze środków unijnych,
 • przy staraniach o kredyt technologiczny,
 • aby skorzystać z ulgi podatkowej. Odliczeniu od dochodu podlega połowa wydatków na nabycie nowej technologii.


Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

CITTRU
Centrum Innowacji, Transferu Technologii
i Rozwoju Uniwersytetu
Uniwersytet Jagielloński
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
tel. +48 (0)12 663 38 30, Fax +48 (0)12 663 38 31 e-mail: cittru@uj.edu.pl,
www.cittru.uj.edu.pl, www.facebook.com/nimb.cittru

Oferty technologiczne:

Oferta technologiczna w zakresie chemii

Oferta technologiczna w zakresie biomedycyny

Oferta technologiczna - urządzenia i aparatura

Innowacje - Wprowadzenie regulacji komercjalizacyjnych na UJ

Dla przedsiębiorców:

1. Badania zlecone dla firm

2. Opinie o innowacyjności - to wydawana przez jednostkę naukową niezależna ocena technologii zastosowanej przez firmę.

Opinia jest wymagana:

 • przy ubieganiu się o niektóre dotacje ze środków unijnych,
 • przy staraniach o kredyt technologiczny,
 • aby skorzystać z ulgi podatkowej. Odliczeniu od dochodu podlega połowa wydatków na nabycie nowej technologii.

3. Wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe, prowadzone wspólnie przez naukowców i firmy zainteresowane komercjalizacją wynalazków.
 

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Centrum, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem AGH, działa od kwietnia 2010. Jest quasi funduszem inwestycyjnym Uczelni, którego celem jest doradztwo i wsparcie dla pracowników naukowych zainteresowanych zakładaniem innowacyjnych przedsiębiorstw tworzonych w oparciu o własność intelektualną powstającą na Uczelni, oraz inwestowanie w takie przedsiębiorstwa, głównie poprzez wnoszenie aportem praw do patentów, know how lecz także gotówki.

Centrum nie posiada własnego parku technologicznego, współpracuje natomiast
z parkami regionalnymi, głównie Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o.,
w którym Uczelnia posiada mniejszościowe udziały.

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. mieści się na terenie campusu AGH w Krakowie.

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.
Al. Mickiewicza 30, Budynek H-A2 IIIp,
30-059 Kraków
http://www.innoagh.pl/

Działania:

 • Komercjalizacja Badań - Spin-off i inne formy współpracy z praktyką gospodarczą.
 • INNOAGH organizuje proces tworzenia firm. Na wstępie należy zaznaczyć, iż proces komercjalizacji wiedzy, tworzenia nowego przedsiębiorstwa, jest prowadzony w ścisłej współpracy z zainteresowanym problemem naukowcem.

INNOAGH pomaga:

 • załatwić wszelkie procedury związane z tworzeniem nowych spółek, od zgłoszenia przez naukowców zamiaru podjęcia działalności gospodarczej do podpisania aktu notarialnego
 • ocenić potencjalny projekt - czy wyniki badań zostały przekształcone
 • w technologię, produkt w usługę, która może być oferowana na rynku
 • przygotować indywidualne warunki komercjalizacji w oparciu o opracowane standardy i modele komercjalizacji
 • skonstruować umowy partnerskie
 • zbudować strategię - określić potencjalnych odbiorców i rynki, zasoby i czas, ewentualne źródła finansowania zewnętrznego itp.
 • zdefiniować sposób transferu własności intelektualnej z uczelni w sprawach formalnych związanych z lokalizacją powstającego przedsiębiorstwa

Usługi eksperckie, konsulting i doradztwo:
INNOAGH prowadzi szerokie spektrum konsultacji związanych z procesami komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Ofertęw tym obszarze kieruje zarówno do środowiska akademickiego, jak również do podmiotów biznesowych.

INNOAGH :

 • oferuje szerokie spektrum badań, ekspertyz dla przedsiębiorstw w obszarze innowacyjności, bazując na kapitale intelektualnym AGH
 • pośredniczy w pozyskiwaniu oraz kojarzy partnerów biznesowych do konkretnych projektów
 • opracowuje nowe technologie
 • przygotowuje i prowadzi szkolenia oraz konsultacje z zakresu transferu wiedzy i technologii, komercjalizacji oraz kreowania innowacji
 • współpracuje z Wydziałem Zarządzania AGH w zakresie wsparcia merytorycznego dla nowo powstających spółek

Wsparcie finansowe:
INNOAGH również w obszarze finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, nie pozostawia naukowca bez wsparcia. Poszukuje, współpracuje oraz kojarzy inwestorów zewnętrznych chcących i pragnących zaangażować swój kapitał w innowacyjny towar lub usługę.

Szczególnie w tym obszarze INNOAGH jest szeroko otwarte na współpracę z otoczeniem biznesowym, dążąc do stworzenia grupy instytucji finansowych gotowych wspierać projekty naukowców, takimi jak: aniołowie biznesu, fundusze seed capital, przedsiębiorcy itp.

INNOAGH oferuje wsparcie finansowe w ramach:

 • funduszu zalążkowego FZ KPT Sp. z o.o. współpracując z Krakowskim Parkiem Technologiczny Sp. z o.o.
 • funduszu zalążkowego JCI Venture Sp. z o.o. współpracując Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o.
   

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i inno- wacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych
i rozwojowych. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Kontakt

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21, pok. 4
31-120 Kraków
tel. 12 662 41 94
e-mail: ctt@ur.krakow.pl
http://www.ctt.ur.krakow.pl/

Dyrektor CTT — dr inż. Marcin Kobuszewski
e-mail: m.kobuszewski@ur.krakow.pl

Kierownik Biura Programów Dydaktyczno Naukowych
— mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta
e-mail: u.jablonska@ur.krakow.pl

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA STASIAK
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie