Zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Krakow PL logo

Zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Fot.

 

Zakończono nabory wniosków

 

Miasto Kraków wspiera kluby sportowe  poprzez:

1. zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy cywlinoprawnej zawartej z Wydziałem Sportu;

2. dofinansowanie lub finansowanie zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych - art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3. wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych

Czy już można składać wnioski o pomoc:

TAK 

 

Jak się starać o wsparcie:

1. Strony  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  w  rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  niezwłocznie,  wzajemnie  informują  się  o  wpływie  okoliczności  związanych  z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć.

2. Należy złożyć (np. poczta lub urna w budynku) do Wydziału Sportu wniosek wraz ofertą na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) pn.: zadanie publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

3. Należy z własnej inicjatywy złożyć wniosek do Wydziału Sportu o realizację zadania publicznego w trybie art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W przypadku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie art. 12 ww. ustawy organizacje pozarządowe mogą składać oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/  lub www.nawikus.krakow.pl  oraz w wersji papierowej do Wydziału Sportu, wygenerowane przez system informatyczny NAWIKUS. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu. 

 

Dane kontaktowe do komórki wspierającej:

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa - SP

Al. Powstania Warszawskiego 10

Telefon: 12 616 9611

Mail: sp.umk@um.krakow.pl 

 

Pełna informacja o wsparciu:

1. Strony zawartej z Wydziałem Sportu umowy na realizacją zadań publicznych, niezwłocznie,wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć. W celu rozliczania ww. przedsięwzięć sporządzony będzie aneks do zawartej umowy.
 

2. Informacje o dofinansowaniu lub finansowaniu zadania na podstawie art. 19a ww. ustawy znajduje się na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=66251

Wsparcie adresowane jest do organizacji pozarządowych:

 • prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze, o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, oraz
 • których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Wniosek wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego - na realizacje zadania publicznego w 2019 roku w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 6 pn.: zadanie publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, należy złożyć do Wydziału Sportu.

Opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) winien zawierać takie elementy, jak:

 • do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca,
 • sposób realizacji zadania podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 w Polsce,
 • krótki opis przyczyn (motywu) chęci podjęcia realizacji zadania,
 • wskazanie miejsca realizacji zadania,
 • krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali np. grup odbiorców zadania, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywany do wykorzystania wkład rzeczowy.

3. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacja pozarządowa i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Wniosek powinien zawierać w szczególności: opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

Wydział Sportu po otrzymaniu oferty rozpatruje celowość realizacji danego zadania publicznego z punktu widzenia warunków określonych w ustawie, uwzględniając w szczególności stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, gwarancję realizacji zadania zgodnie z właściwymi standardami, korzyści wynikające z realizacji zadania przez organizację, która występuje z takim wnioskiem. W przypadku uznania celowości realizacji zgłoszonego zadania publicznego, Wydział Sportu poinformuje składającego ofertę o trybie otwartego konkursu ofert, który jest stosowany do zlecania realizacji takiego zadania publicznego. 

W przypadku ogłoszenia otwartego konkursu ofert:

 • Organizacje pozarządowe zainteresowana udziałem w tym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.
 • Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 • Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 • Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 • Oferty należy wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Sportu, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr  403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.02.2020 r.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXN/792/19 z dnia 7 listopada 2018 r.

Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl  

Aktualne ogłoszenia o naborach

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości złożenia wniosku o REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ART. 12 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

W ramach szczególnych zasad wsparcia ekonomicznego podmiotów prowadzących działalność sportową na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii COVID-19 w Polsce, realizując zapisy dotyczące rozwiązań pomocowych zawarte w Zarządzeniu nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2020 r., Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania ofert na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284).

Tagi: kultura, sport

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie