Przewodnik PAUZA

Zdjęcie Rynku Głównego

Przewodnik PAUZA
Fot.

 

Mając na uwadze negatywne konsekwencje ekonomiczne i społeczne wynikające z wprowadzenia od 14 marca br. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie od 20 marca br. do odwołania, stanu epidemii, w szczególności ze względu na pogarszającą się sytuację finansową mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie Miasta Krakowa, przedstawiamy listę rozwiązań o charakterze pomocowym oraz działań wspierających, które przyjęte zostały do realizacji na podstawie Zarządzenia nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 16 kwietnia 2020 r.

Z kolei Zarządzeniem nr 1111/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.05.2020 Prezydent powołał Zespół Zadaniowy ds. Przeciwdziałania Skutkom Epidemii COVID-19.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

LOKALE UŻYTKOWE

 • TERMINY UISZCZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB SKARBU PAŃSTWA, WYNAJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
 • STAWKI CZYNSZÓW Z TYTUŁU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB SKARBU PAŃSTWA, WYNAJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE, W ZWIĄZKU Z CZASOWYM ZAPRZESTANIEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ ICH NAJEMCÓW
 • STAWKI CZYNSZÓW Z TYTUŁU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB SKARBU PAŃSTWA, WYNAJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA, W ZWIĄZKU Z CZASOWYM ZAPRZESTANIEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ ICH NAJEMCÓW

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

GRODZKI URZĄD PRACY – NARZĘDZIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

             UŁATWIENIA DLA ŻŁOBKÓW

UŁATWIENIA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, Z KTÓRYMI WYDZIAŁ  SPRAW ADMINISTRACYJNYCH UMK ZAWARŁ UMOWY CYWILNOPRAWNE

 • ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY LUB JEJ CZĘŚCI (DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA)
 • ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY LUB JEJ CZĘŚCI (OGRÓDKI GASTRONOMICZNE)
 • ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY LUB JEJ CZĘŚCI (NOŚNIKI INFORMACJI WIZUALNEJ)
 • ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY LUB JEJ CZĘŚCI (INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZESTRZENI – DONICE, STOJAKI)
 • ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY LUB JEJ CZĘŚCI (POJAZDY ZAPRZĘGOWE - DOROŻKI)
 • ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY LUB JEJ CZĘŚCI (DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA)

UŁATWIENIA DLA TARGOWISK

 • UŁATWIENIA DLA TARGOWISK MIEJSKICH - DOT. UMÓW DZIERŻAWY TERENU
 • UŁATWIENIA DLA BYŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO RAKOWICE - DOT. UMOWY CZASOWEGO UDOSTĘPNIENIA TERENU ORAZ CZASOWEGO OBNIŻENIA CZYNSZU

JEDNORAZOWA OPŁATA MANIPULACYJNA ZA NIETERMINOWE ZŁOŻENIE WNIOSKU

OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, W TYM POD OGRÓDKI LETNIE, OBIEKTY HANDLOWE I URZĄDZENIA REKLAMOWE

PARKOWANIE

Rozwiązania i działania skierowane na wsparcie krakowian i krakowskich przedsiębiorców, w szczególności funkcjonujących na rynku turystycznym i okołoturystycznym, stosuje się w okresie od 14 marca do 30 czerwca 2020 r., chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

Wnioski o udzielenie wsparcia opisanego w niniejszym zarządzeniu składa się według formularzy lub w inny sposób określony w przepisach szczególnych wraz z przywołaniem okoliczności wskazujących na negatywny wpływ stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na pogorszenie się sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Każdorazowo, gdy dla uzyskania wsparcia, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, przepisy powszechnie obowiązujące nie wymagają przedłożenia zaświadczenia, właściwy wydział lub jednostka zastosuje instytucję oświadczenia w trybie art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dowód w postępowaniu).

Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji będzie udzielane z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Zastrzega się, że podmiotom uprawnionym do skorzystania z form pomocy, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, nie przysługują roszczenia w zakresie ich przyznania.

Materiały dodatkowe - INFORMATOR DLA KLIENTÓW Wydziału Spraw Administracyjnych w czasie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS CoV-2

Grodzki Urząd Pracy
Informacja na temat stanu rozpatrzenia wniosków o mikropożyczkę i dofinansowania 25.09.2020

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, informuje o aktualnym (24 września) stanie realizacji wniosków zgodnie z art. 15 zzc – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszystkie wnioski, które wpływają do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, są rozpatrywane na bieżąco. Ponadto, tut. Urząd przewiduje wypłatę wszystkich pozostałych transz tj. II i III do końca października 2020 r.

Jednocześnie za opóźnienia w realizacji wypłat kolejnych transz, pragniemy najmocniej przeprosić. Opóźnienia  spowodowane są dużą skalą wniosków oraz ogromnym zainteresowaniem tą formą pomocy dla przedsiębiorców.

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie