Przewodnik PAUZA

Zdjęcie Rynku Głównego

Przewodnik PAUZA
Fot.

 

Mając na uwadze negatywne konsekwencje ekonomiczne i społeczne wynikające z wprowadzenia od 14 marca br. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie od 20 marca br. do odwołania, stanu epidemii, w szczególności ze względu na pogarszającą się sytuację finansową mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie Miasta Krakowa, przedstawiamy listę rozwiązań o charakterze pomocowym oraz działań wspierających, które przyjęte zostały do realizacji na podstawie Zarządzenia nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 16 kwietnia 2020 r.

Z kolei Zarządzeniem nr 1111/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.05.2020 Prezydent powołał Zespół Zadaniowy ds. Przeciwdziałania Skutkom Epidemii COVID-19.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

LOKALE UŻYTKOWE

 • TERMINY UISZCZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB SKARBU PAŃSTWA, WYNAJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
 • STAWKI CZYNSZÓW Z TYTUŁU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB SKARBU PAŃSTWA, WYNAJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE, W ZWIĄZKU Z CZASOWYM ZAPRZESTANIEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ ICH NAJEMCÓW
 • STAWKI CZYNSZÓW Z TYTUŁU NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW LUB SKARBU PAŃSTWA, WYNAJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA, W ZWIĄZKU Z CZASOWYM ZAPRZESTANIEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ ICH NAJEMCÓW

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

GRODZKI URZĄD PRACY – NARZĘDZIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

UŁATWIENIA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, Z KTÓRYMI WYDZIAŁ  SPRAW ADMINISTRACYJNYCH UMK ZAWARŁ UMOWY CYWILNOPRAWNE

 • ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY LUB JEJ CZĘŚCI (DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA)
 • ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY LUB JEJ CZĘŚCI (OGRÓDKI GASTRONOMICZNE)
 • ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY LUB JEJ CZĘŚCI (NOŚNIKI INFORMACJI WIZUALNEJ)
 • ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY LUB JEJ CZĘŚCI (INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZESTRZENI – DONICE, STOJAKI)
 • ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY LUB JEJ CZĘŚCI (POJAZDY ZAPRZĘGOWE - DOROŻKI)
 • ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY LUB JEJ CZĘŚCI (DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA)

UŁATWIENIA DLA TARGOWISK

 • UŁATWIENIA DLA TARGOWISK MIEJSKICH - DOT. UMÓW DZIERŻAWY TERENU

OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, W TYM POD OGRÓDKI LETNIE, OBIEKTY HANDLOWE I URZĄDZENIA REKLAMOWE

PARKOWANIE

 

Wnioski o udzielenie wsparcia opisanego w niniejszym zarządzeniu składa się według formularzy lub w inny sposób określony w przepisach szczególnych wraz z przywołaniem okoliczności wskazujących na negatywny wpływ stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na pogorszenie się sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Każdorazowo, gdy dla uzyskania wsparcia, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, przepisy powszechnie obowiązujące nie wymagają przedłożenia zaświadczenia, właściwy wydział lub jednostka zastosuje instytucję oświadczenia w trybie art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dowód w postępowaniu).

Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji będzie udzielane z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Zastrzega się, że podmiotom uprawnionym do skorzystania z form pomocy, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, nie przysługują roszczenia w zakresie ich przyznania.

Grodzki Urząd Pracy

Do 10 czerwca 2021 - dofinansowania dla samozatrudnionych oraz do wynagrodzeń.


Od 1 marca do 15 marca 2021 r. godz. 14.45 będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej.

pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: Paweł Majka
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie