Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pominięciem otwartego konkursu ofert (2020r.)

Informacja o zasadach przeprowadzania procedury w roku 2020.

 

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pominięciem otwartego konkursu ofert (2020r.)
Fot. biznes.krakow.pl

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.), zwanej dalej ustawą na  wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ważne!

Przyjmowanie ofert nastąpi w pierwszej połowie marca br. Dokładna data zostanie podana później.

Zlecenie zadania musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji lub temu samemu innemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,
  • projekt musi dotyczyć zadania, którego działania realizowane w projekcie ukierunkowane będą na wspieranie przedsiębiorczości, w tym między innymi:
  • promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej,
  • organizowanie wydarzeń promujących postawy przedsiębiorcze,
  • przeprowadzanie szkoleń podnoszących kwalifikacje biznesowe,
  • aktywizowanie lokalnej społeczności w działania probiznesowe,
  • wspieranie inicjatyw innowacyjnych i kreatywnych powiązanych z działalnością biznesową.

Pełna informacja wraz z wzorem wniosków i instrukcją ich wypełniania na BIP.

Tagi: biznes, konkurs

Pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także