Wirtualna misja na Białoruś – 9-16 grudnia 2020 r.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie ogłasza dodatkowy nabór przedsiębiorców do udziału w wirtualnej misji na Białoruś w dniach 9-16 grudnia 2020 r.

Wirtualna misja na Białoruś – 9-16 grudnia 2020 r.
Fot. KMA4Business

Do udziału w misji zapraszamy firmy z sektora MŚP, kobiety i mężczyzn prowadzących działalność na terenie Małopolski, w celu nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Białorusi.

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15 %, co stanowi kwotę 80,00 zł.

Dofinansowaniu podlega 85% wartości kosztu uczestnictwa jednej osoby w wirtualnej misji obejmujący organizację spotkań.

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (przedsiębiorstw) jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza udziału w misji wraz z załącznikami.

Bliższych informacji udzielają:
Anna Karolak akarolak@iph.krakow.pl, tel 12 4289262 oraz Marek Pustuła mpustula@iph.krakow.pl, 12 4289266.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty na stronie http://kma4business.metropoliakrakowska.pl/wydarzenia/wirtualna-misja-na-bialorus-9-16-grudnia-2020-r

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Stasiak
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także