Małopolska Pożyczka

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 19 grudnia 2016 roku podpisał umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Małopolska Pożyczka
Fot. CWP

Tytuł projektu: Zintegrowany projekt wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce

Termin realizacji projektu: od 19 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku

Wartość projektu: 599 339 422,00 mln zł, w tym:

wkład UE: 509,44 mln zł

budżet państwa: 45,94 mln zł

wkład własny pośredników finansowych określony na minimum: 43,96 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

Osi priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska” – wartość: 285,68 mln zł,

Osi priorytetowej 4 „Regionalna polityka energetyczna” – wartość: 99,02 mln zł

Osi priorytetowej 8 „Rynek pracy” – wartość: 22,15 mln zł

Osi priorytetowej 11 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” - wartość: 148,53 mln zł

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie małopolskim podmiotom finansowania w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska” (poddziałania 3.4.1, 3.4.2) finansowane będą inwestycje w zakresie rozwoju i rozbudowy przedsiębiorstw oraz zwiększania skali ich działalności, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. Inwestycje dedykowane będą firmom znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju (Start–up) oraz przedsiębiorstwom działającym na rynku dłużej niż 24 miesiące.

W ramach Osi Priorytetowej 4 „Regionalna polityka energetyczna” (poddziałanie 4.3.4) promowane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

W ramach Osi Priorytetowej 8 „Rynek pracy” (poddziałanie 8.3.2) świadczone będzie kompleksowe wsparcie dla osób w wieku 30 lat i więcej (bezrobotnych, biernych zawodowo, pracujących), które są zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej.

W ramach Osi Priorytetowej 11 „Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski” (działanie 11.3) promowane będą projekty z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich.

Szczegółowe informacje o produktach

Pokaż metkę
Autor: CWP
Osoba publikująca: PAWEŁ MAJKA
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie
Zobacz także