górne tło

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Jesienny Uniwersytet Przedsiębiorczości i Innowacji

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 lipca 2019 r. przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

Więcej informacji...