Komunikat dot. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ( BDO)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24 lipca 2018 r. upływa termin na zarejestrowanie się  w bazie  danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od 24 stycznia 2018r. pod adresem www.bdo.mos.gov.pl –działa rejestr tych podmiotów.

Komunikat dot. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ( BDO)
Fot. pixabay

Wpis do rejestru na wniosek dotyczy:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej     (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.):

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.):

a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688):

a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
Informacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdują się na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.):

a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
Informacje dotyczące gospodarowania bateriami znajdują się na stronie www.malopolska.pl/baterie

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.):

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
Informacje dotyczące gospodarki odpadami znajdują się na stronie: www.malopolska.pl/zbiorcze

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz.  2056) organizacji samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy oraz przedsiębiorców:

a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach.

Uzyskanie wpisu  do BDO dokonywanego przez marszałka wiąże się z przyznaniem indywidualnego numeru rejestrowego, który przedsiębiorca będzie umieszczać na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Numer ten będzie niezbędny  do dystrybucji produktów i do bieżącej ewidencji procesów przekazywania
 i zagospodarowania odpadów.

Za brak wpisu do rejestru BDO grożą administracyjne kary pieniężne  w przedziale od  1000 zł do 1000 000 zł.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Agata Miś
Podmiot publikujący: Biznes w Krakowie