Punkty informacji dla przedsiębiorcy

Punkty informacji dla przedsiębiorcy
Fot. Urząd Miasta Krakowa

PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

ul. Wielicka 28 a (III piętro)
Informacja telefoniczna:  12/ 616-56-00 (do godz.15:15)
czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 07:40-18:00

Funkcjonuje w wyniku porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Urzędem Statystycznym,  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych , Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie.
Istotą jego działalności jest możliwość załatwienia w jednym miejscu większości spraw związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

W jednym miejscu:

 • nadawanie, zmiany i likwidacje numeru REGON przedsiębiorcom działającym w formie s.c., udzielanie informacji na temat uzyskiwania i aktualizacji wpisu do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON - stanowisko Urzędu Statystycznego,
 • przyjmowanie wniosków , informacja i doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób otwierających pozarolniczą działalność gospodarczą - stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • informacja o obowiązkach przedsiębiorcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy, oraz przyjmowanie zgłoszeń przez przedsiębiorcę pracownika do PIP,
 • informacja w zakresie m.in.: źródeł finansowania działalności gospodarczej (także ze środków Unii Europejskiej), ochrony własności intelektualnej, systemów jakości ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich – stanowisko  KSU Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej
 • informacja o rejestracji działalności gospodarczej, zmian w istniejących już wpisach, zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz wykreśleń z CEIDG,
 • informacja o procedurach obowiązujących w UMK w sprawach leżących w sferze zainteresowań przedsiębiorcy w związku z działalnością gospodarczą,
 • informacja o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego przez instytucje i organizacje dla krakowskich przedsiębiorców,
 • informacja o obowiązkach przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego,
 • doradztwo w zakresie klasyfikacji działalności gospodarczej według PKD.


Przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorcami a Punktem Obsługi Przedsiębiorcy jest dodatkowo wspomagany on-line, za pośrednictwem strony internetowej www.bip.krakow.pl/pop

Lista stanowisk bezpośredniej obsługi przedsiębiorców...

 

CENTRUM MAŁEJ I MIKRO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

os. Handlowe 5
31-935 Kraków
tel. 12 311 58 05
e-mail: biuro@cmmp.pl
www.cmmp.pl
 
CMMP to punkt informacyjno-szkoleniowy, współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków, istniejący przy Małopolskim Stowarzyszeniu Kupców i Przedsiębiorców.
Działania CMMP kierujemy do właścicieli i pracowników małych i mikro firm, a także osób fizycznych chcących podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek. Zadaniem CMMP jest gromadzenie, przetwarzanie, systematyzowanie, a następnie przekazywanie zainteresowanym informacji biznesowych istotnych dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
W ramach działań Punktu prowadzony jest serwis społecznościowo-biznesowy cmmp.pl. Powstał on w celu integrowania mikro i małych przedsiębiorców, przekazywania im informacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz ułatwienia promocji małych firm w Sieci.

 

NOWOHUCKIE CENTRUM INFORMACJI

w tym: Biuro Lokalne Nowa Huta, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty

os. Centrum B 9
tel. 12 685 59 00
e-mail: forum_nh@interia.pl
czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00

Punkt udziela informacji na temat możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, wraz ze wskazaniem instytucji, do których należy się udać w celu załatwienia formalności, a także o możliwości i zasadach pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej i innych źródeł. Zajmuje się także szeroko pojętą współpracą z siecią informacji miejskiej i innymi instytucjami działającymi na terenie miasta Krakowa, wraz z promocją społeczną i gospodarczą Nowej Huty.

 

INNE PUNKTY INFORMACYJNE I KONSULTACYJNE W KRAKOWIE

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel: 12 628 28 45
www.transfer.edu.pl

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska udziela pełnej informacji na temat pozyskania wszelkich dostępnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw z programów europejskich takich jak:

 • fundusze strukturalne
 • instrument MŚP w ramach Horyzont 2020

 

Punkt Konsultacyjny KSU
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel. 12 417 74 17, 12 617 66 35 , 12 417 74 21,
adres e-mail: doradztwo.pk@marr.pl
godz. pracy: pon.-pt.: 8.00 - 16.00

Zakres usług świadczonych przez Punkt Konsultacyjny MARR S.A.
Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obejmujących:
- zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MŚP,
- prezentacje i wyjaśnienie zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektów pomocowych dostępnych dla MŚP,
- zbieranie oraz bieżące aktualizowanie informacji na temat dostępnych programów i projektów wsparcia MŚP,
- informowanie odbiorców usług o działalności PARP oraz o tym, że bezpłatne usługi informacyjne stanowią pomoc de minimis.


Punkty Konsultacyjne
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku.
W latach 2015-2020 MCP skoncentrowane jest na realizacji nowych zadań dotyczących wdrażania funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie 1 Osi Priorytetowej  "Gospodarka Wiedzy, 3 Osi Priorytetowej "Przedsiębiorcza Małopolska", 4 Osi Priorytetowej "Regionalna Polityka Energetyczna", 9 Osi Priorytetowej "Region Spójny Społecznie, 10 Osi Priorytetowej "Wiedza i Kompetencje".

Lista Punktów Informacyjnych dostępna na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/znajdz-punkt-informacyjny


Punkt Konsultacyjny
Enterprise Europe Network


Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
31-019 Kraków, ul. Floriańska 3
tel. 12 428 92 54, 12 428 92 55
http://www.euroinfo.krakow.pl
e-mail: een@iph.krakow.pl

W ofercie ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie znajdują się:

 • doradztwo z zakresu dostępu do środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł wsparcia MŚP
 • szkolenia, seminaria i konferencje dla przedsiębiorców
 • udzielanie informacji dotyczących prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania Jednolitego Rynku UE
 • usługi informacyjne z zakresu prowadzenia działalności na rynku europejskim
 • aktywne poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych
 • wpis do międzynarodowej bazy POD (Partnership Opportunity Database) służącej kojarzeniu polskich przedsiębiorców z zagranicznymi na płaszczyźnie komercyjnej oraz technologicznej (licencja, know-how, współpraca techniczna, joint-venture lub porozumienie handlowe ze wsparciem technicznym)
 • sprawdzanie i przekazanie na życzenie przedsiębiorcy danych kontaktowych firm zagranicznych, których oferty są już wprowadzone do bazy POD i adresowane są do przedsiębiorstw polskich
 • informacja mailowa na temat przetargów, targów, szkoleń, funduszy strukturalnych itp. dla MŚP: dla klientów, którzy zasubskrybują daną usługę bezpłatnie przesyłane są informacje o konkursach w ramach interesujących ich programów wsparcia (tzw. Info Watch), czy też o ogłaszanych przetargach europejskich (tzw. European Tender Alert)
 • opracowywanie audytów technologicznych przedsiębiorstwa dla podniesienia jego konkurencyjności na rynku
 • udzielanie informacji o prawodawstwie, standardach i politykach UE
 • dostęp do publikacji Komisji Europejskiej
 • organizacja i rekrutacja firm na misje gospodarcze i targi kooperacyjne
 • prenumerata newslettera ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH


Punkt Informacyjny
Europejski Fundusz Społeczny w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy
30-107 Kraków, Plac Na Stawach 1, p. 101
tel. 12 424 07 37
www.wup-krakow.pl

Punkt świadczy usługi informacyjne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA STASIAK
Podmiot publikujący: MSP Kraków